Szybki kontakt:

Regulamin sklepu

I Definicje

 1. Regulamin–niniejszyregulamin.WzakresieusługświadczonychdrogąelektronicznąRegulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Sprzedawca – Sklep  123obrusy.pl
 4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie Sklepu 123obrusy.pl, za pomocą którego Kupujący składa zamówienie (z opcją rejestracji lub bez).
 6. Informacja handlowa – informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

II Postanowienia ogólne

 1. Regulamin niniejszy określa w szczególności rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną; warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną; tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Właścicielem Sklepu 123obrusy.pl jest firma PPHU „AKSEL-BIS” ELŻBIETA PINKOSZ I MICHAŁ PINKOSZ SP. J. ul. Parkowa 14, 58-260 Bielawa REGON 890310375.  Podmiot został wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 882-10-08-946.

  Siedziba Sprzedawcy / adres korespondencyjny: ul. Wiejska 10A, 58-260 Bielawa.

  Dane kontaktowe:
  adres e-mail:123brusy@gmail.com;
  tel. stacjonarny. (+48) 74 833 43 72, tel. Kom. (+48) 694 335 866

 3. Na życzenie Kupującego Sprzedawca wystawia faktury VAT.
 4. Sprzedawca zastrzega prawo do zmiany cen produktów, wycofywania ich ze sprzedaży lub wprowadzania nowych, z tym że wiążąca dla Kupującego jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.
 5. Sprzedawca ma prawo przesyłać informacje handlowe za pomocą środków komunikacji elektronicznej za zgodą Kupującego. Kupujący wyraża zgodę poprzez wybór odpowiedniej opcji podczas rejestracji lub podczas zapisu na otrzymywanie newsletter’a. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta.
 6. Treść umowy sprzedaży jest zgodna z postanowieniami Regulaminu.
 7. Wyłączenia prawa odstąpienia. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi między innymi w wypadkach o w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 8. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU S.A.
 9. Bezpieczeństwo płatności online zapewnia PayU S.A. (www.payu.pl)

III Zasady ogólne korzystania ze Sklepu 123obrusy.pl

 1. Korzystanie ze Sklepu 123obrusypl jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący wymagań technicznych dotyczących przeglądarki internetowej oraz odpowiedniej rozdzielczości ekranu. Kupujący powinien również dysponować odpowiednim sprzętem komputerowym, mającym połączenie z siecią Internet, jak również posiadać adres poczty elektronicznej, na który Sprzedawca będzie mógł przesłać wiadomości związane z przyjętymi zamówieniami.
 2. Kupujący ma obowiązek powstrzymać się przed przesyłaniem treści o charakterze bezprawnym, jak również podejmowaniem działań mogących wywołać zakłócenia w zakresie funkcjonowania Sklepu 123obrusy.pl.
 3. Przez przesyłanie treści o charakterze bezprawnym należy rozumieć w szczególności dostarczanie i przekazywanie treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, jak również rozsyłanie w ramach Sklepu 123obrusy.pl niezamówionej informacji handlowej (spam).
 4. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze strony internetowej Sklepu 123obrusy.pl w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowieniami Regulaminu.
 5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania strony internetowej 123obrusy.pl i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich zgłaszanych przez Kupującego nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu.
 6. Kupujący, który chce zawiadomić Sprzedawcę o zaistniałych nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu strony internetowej 123obrusy.pl powinien wysłać w tym celu wiadomość elektroniczną na adres e-mail: 123obrusy@gmail.pl, podając przy tym rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.
 7. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do powiadomienia o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu strony internetowej 123obrusy.pl w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jego otrzymania.

IV Realizacja zamówień

 1. Zamówienia można składać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu 123obrusy.pl.
 2. Zamówienia można składać również z pominięciem rejestracji na stronie internetowej Sklepu poprzez: adres e-mail: 123obrusy@gmail.com; tel. stacjonarny. (+48) 74 833 43 72, tel. Kom. (+48) 694 335 866
 3. Klient korzystając z jednego ze sposobów złożenia zamówienia wskazanych w pkt. IV 2., powinien podać:

  - nazwę, rozmiar i ilość produktów;
  - imię i nazwisko odbiorcy;
  - dokładny adres dostawy;
  - numer telefonu kontaktowego;
  - adres e-mail zamawiającego.

 4. Do złożenia zamówienia za pośrednictwem strony internetowej 123obrusy.pl niezbędne jest: wskazanie zamawianych produktów i ich ilości; wybór formy płatności za towar oraz sposobu jego dostawy, właściwe wypełnienie formularza, akceptacja Regulaminu oraz wysłanie formularza do Sprzedawcy.
 5. Termin realizacji zamówienia (przygotowania zamówienia do wysyłki) wynosi standardowo 1 - 2 dni roboczych licząc od dnia, o którym mowa w punkcie poprzednim.
 6. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać je do momentu jego złożenia, a po zawarciu umowy – do czasu realizacji zamówienia przez Sprzedawcę - poprzez kontakt wskazany w pkt. II 2.
 7. Kupujący, który dokonał rejestracji na stronie internetowej 123obrusy.pl przy kolejnych zakupach może posługiwać się swoim kontem. W ramach konta Kupujący może zarządzać swoimi danymi. Kupujący nie powinien udostępniać swojego loginu i hasła do konta osobom trzecim.

V. Zasady zapłaty ceny oraz formy płatności

 1. Ceny produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki (cena brutto).
 2. Wiążąca dla Kupującego jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.
 3. Dostępne są następujące formy płatności:

  - płatność przy odbiorze (za pobraniem, gotówką przy odbiorze),
  - przelew bankowy – nr konta: 78 1600 1462 1823 7072 7000 0001
  - płatność online za pośrednictwem serwisu PayU. 

VI. Warunki Dostawy

 1. Dostawa zamówionych produktów ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego podczas zawarcia umowy.
 2. Dostawa realizowana jest przez firmę kurierską FedEX lub system paczkomatów InPost
 3. Do każdego zamówienia doliczany jest koszt dostawy w wysokości 13 zł w przypadku przedpłaty i 17 zł w przypadku przesyłek za pobraniem (płatnych u kurier) oraz 8,99 zł w przypadku paczkomatów InPost.
 4. Odbiór osobisty w siedzibie firmy jest bezpłatny
 5. Informacja o koszcie dostawy jest dostępna w trakcie składania zamówienia na stronie internetowej Sprzedawcy.
 6. Termin dostawy nie może przekroczyć 30 dni, chyba, że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany kupujący może odstąpić od umowy.
 7. W przypadku zamówień powyżej 500 zł brutto i jednocześnie płatnych przelewem ( wpłata na konto, płatność za pośrednictwem serwisu PayU) koszt dostawy przesyłką kurierską pokrywa Sprzedawca.
 8. Wydanie przesyłki przewoźnikowi następuje w terminie wskazanym w pkt. VI.9. Termin otrzymania przesyłki to termin realizacji zamówienia (przygotowania zamówienia do wysyłki) + przewidywany czas dostawy. Sprzedawca zobowiązuje się do wydania przesyłki odpowiednio zabezpieczonej przed uszkodzeniem w trakcie transportu.
 9. Termin dostawy wynosi od 1 do 2 dni roboczych licząc od dnia wydania przez Sprzedawcę przesyłki przewoźnikowi.
 10. Z chwilą odebrania przesyłki na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary z nią związane oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktów.
 11. W przypadku stwierdzenia przed wydaniem przesyłki, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Kupujący może zażądać sporządzenia takiego protokołu, gdy stwierdzi, że przesyłka jest naruszona. Taka procedura nie ma wpływu na tryb postępowania reklamacyjnego, jednakże może umożliwić Sprzedawcy sprawniejsze jego przeprowadzenie.
 12. Kupujący powinien zbadać przesyłkę w czasie odbioru. Jeżeli stwierdzi, że nastąpił ubytek lub uszkodzenie przesyłki, proszony jest o dokonanie wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 13. Przesyłki realizowane przez przewoźników są ubezpieczone.
 14. Kupujący ma również możliwość skorzystania z opcji odbioru osobistego pod adresem siedziby Sprzedawcy. Jeżeli Kupujący wybrał tę formę odbioru zamówionych produktów, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje go drogą elektroniczną o tym, że zamówienie jest gotowe do odbioru.

VII Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres korespondencyjny Sprzedawcy:

  Siedziba Sprzedawcy / adres korespondencyjny:
  PPHU „AKSEL-BIS” ELŻBIETA PINKOSZ I MICHAŁ PINKOSZ SP. J. ul. Wiejska 10A, 58-260 Bielawa.

  Dane kontaktowe:
  adres e-mail: 123obrusy@gmail.com
  tel. stacjonarny. (+48) 74 833 43 72, tel. Kom. (+48) 694 335 866

 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: „AKSEL-BIS”, ul. Wiejska 10A, 58-260 Bielawa
 3. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Konsument, chyba, że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny zamówienia w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

  - o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

VIII Postanowienia końcowe

 1. Zdjęcia produktów, które zostały zamieszczone na stronie Sklepu 123obrusy.pl podlegają ochronie na podstawie właściwych przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o ochronie praw autorskich i własności intelektualnej (Dz.U. z 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.).
 2. Z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Sprzedawca przetwarza dane osobowe w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, które są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego.
 3. Zasady ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną wraz polityką przechowywania danych informatycznych które są przetwarzane do celów przekazywania komunikatu w sieci łączności elektronicznej lub naliczania opłat za te usługi zostały określone w Polityce Prywatności, udostępnionej na stronie Sklepu 123obrusy.pl.
 4. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Obrusy plamoodporne 4 Seasons Obrusy Bawełniane Obrusy plamoodporne SOLID Na każdą okazję
Newsletter

Podaj nam swój adres email i jako pierwszy ciesz się nowymi promocjami i nowościami w naszej ofercie!

Szybki kontakt
Pozosańmy w kontakcie